Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łosiu
Szkoła Podstawowa, Przedszkole w Łosiu

Klasa VIII

Napisany 12-03-2020 15:12:43

Materiały pomocnicze do egzaminu ósmoklasisty http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20200529150446582

Wytyczne dla uczniów klasy VIII
Szkoły Podstawowej w Łosiu
dotyczące organizowania i przeprowadzania
w dniach 16 – 18 czerwca 2020 r. egzaminu ósmoklasisty

opracowane na podstawie wytycznych CKE, MEN i GIS
z dnia 14 maja 2020 r.

Sekcja 1. Podstawowe wytyczne

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/prawny opiekun NIE może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

Sekcja 2. Środki bezpieczeństwa osobistego

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 3. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 4. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
 5. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: * podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie * wychodzi do toalety * kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu,
  np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 7. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 8. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 9. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi najpóźniej do 29 maja 2020 r. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z instrukcjami.

Sekcja 3. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń – NIE dotyczy uczniów

Sekcja 4. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

 1. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
 2. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
 3. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
 4. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 5. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 6. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 7. W tym celu dyrektor przekazuje zdającym z 2 – 3 dniowym wyprzedzeniem informację, o której godzinie powinni się stawić w szkole przed rozpoczęciem egzaminu.
 8. W pierwszej kolejności na egzamin wchodzą uczniowie, którzy korzystają z przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu.
 9. Należy poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 10. O przyjętych rozwiązaniach należy poinformować zdających, a w przypadku zdających niepełnoletnich – również ich rodziców/prawnych opiekunów, z odpowiednim wyprzedzeniem.
 11. Zdający może na stałe opuścić salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający NIE opuszczają sali egzaminacyjnej.

Sekcja 5 nie dotyczy uczniów

Sekcja 6 nie dotyczy uczniów                                                                                            

Przekazano uczniom klasy VIII i ich rodzicom oraz wychowawcy klasy do zapoznania w dniu 3 czerwca 2020 r.

UWAGA KANGUROWCY!!!

2 czerwca – wtorek o 16.30 piszecie konkurs

z Kangura Matematycznego w kategorii KADET.

Jeżeli przeczytałeś polecenia na dany dzień to prześlij nam imię i nazwisko.

DRODZY UCZNIOWIE

Wiadomość z dnia 24 kwietnia 2020 r.
https://www.gov.pl/web/edukacja
Lidia Szurek

KONSULTACJE DLA KLASY VIII od 25.05.2020r.

Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół https://splosie.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkól_–_konsultacje_z_nauczycielami_w_szkole-1.pdf

Konsultacje odbywać się będą w szkole (sala 21).

poniedziałekczwartekpiątek
matematyka8.30-10.158.30-10.15
język angielski10.25-12.0010.25-12.00
język polski10.25-12.008.30-10.15

Szybka powtórka przed egzaminem

Od poniedziałku 16 marca 2020 r. już są dostępne zadania pod adresem:

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Jeżeli macie problem z dostępem do zestawów zadań na stronie CKE to możecie wchodzić na stronę OKE Kraków:

http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20200316100021274

Zachęcam całą klasę do powtarzania. Życzę powodzenia: Lidia Szurek

FIZYKA

Jeśli ułatwi Wam to pracę, to odpowiedzi i pytania proszę przesyłać na emaila: [email protected] 

17.04 Temat dzisiejszej lekcji: Silnik elektryczny.

Proszę przeczytać temat w podręczniku na str 149, zrobić notatkę w zeszycie i wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na str 79-80

oraz zapoznać się z materiałem w linkuhttps://epodreczniki.pl/a/dzialanie-silnika-pradu-stalego/DSdbs0wWL

24.04 Temat: Fale elektromagnetyczne.

1.Proszę o przeczytanie w podręczniku tematu „Fale elektromagnetyczne” 

2. Proszę wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń str 81-83 oraz uzupełnić kart pracy nr 10,11,12,13  /w załączniku karty pracy magnesy/.

3. Pracę ułatwi Wam również materiał zawarty w poniższym linkuhttps://epodreczniki.pl/a/podzial-fal-elektromagnetycznych-oraz-ich-zastosowanie/DjHMWAXOt

4. Odsyłacie tylko karty pracy.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Kontakt poczty elektronicznej dla uczniów i rodziców: [email protected]

Witam uczniów klasy VIII na zajęciach wiedzy o społeczeństwie w dniu 23 czerwca 2020

 1. Proszę zapisać temat lekcji i zagadnienia do niej.

Temat: Cyberprzestrzeń – korzyści i zagrożenia.

 1. Technologie informacyjne w świecie i ich rozwój.
 2. Pojęcia cyberprzestrzeni i rzeczywistości wirtualnej.
 3. Zasady bezpieczeństwa w sieci.
 4. Korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z cyberprzestrzeni .

2. Zapoznajcie się z materiałem w podręczniku do WOS  klasa 8 – strony  221 – 224.

Witam uczniów klasy VIII na zajęciach wiedzy o społeczeństwie w dniu 24 czerwca 2020

1.Dzisiaj uzupełniamy ostatni z tematów WOS. Dopisujemy numer i datę do poprzedniej lekcji. Proszę zapoznać się z materiałem źródłowym: https://epodreczniki.pl/a/cyberterroryzm/D4HRR86ro

HISTORIA

Kontakt poczty elektronicznej dla uczniów i rodziców: [email protected]

Witam uczniów klasy VIII na zajęciach historii w piątek 19 czerwca 2020.

 1. Proszę zapisać temat lekcji oraz zagadnienia.

Temat: Polska w NATO i Unii Europejskiej.

 1. Kierunki polskiej polityki zagranicznej.
 2. Znaczenie i konsekwencje opuszczenia ziem polskich przez armię rosyjską.

2. Zapoznajcie się z materiałem źródłowym w waszych podręcznikach do historii – strony 226 – 229.

3. Pomocne w zrozumieniu tematy mogą być poniższe materiały: https://epodreczniki.pl/a/integracja-europejska-polska-w-strukturach-nato-i-ue/DN2IzpcqI

4. Przypominam, iż jestem dostępny na poczcie elektronicznej. Poprzez pocztę jest możliwość uzyskania konsultacji na Microsoft teams w godzinach nauki szkolnej.

JĘZYK POLSKI

Drogi Ósmoklasisto!

29 -30 kwietnia– Rozwiązywanie przykładowych testów egzaminacyjnych. W środę i czwartek zapraszam WSZYSTKICH na spotkanie o godzinie 12.00 (aplikacja Teams). Celem tych zajęć będzie rozwiązywanie zadań testowych. Bardzo proszę o przygotowanie się do spotkania i samodzielną edycję tekstu, który znajduje się w linku. https://cdn.splosie.pl/file/splosie/2020/04/test-1.docx

4 maja„Literatura to prawdziwa skarbnica wiedzy o człowieku”. Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czy literatura wzbogaciła Twoją wiedzę o ludzkiej naturze i pomogła lepiej zrozumieć innych i samego siebie. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do tekstu z arkusza, który omawialiśmy na poprzedniej lekcji (może to być utwór „Reduta Ordona”). Pracę napisz i prześlij na mojego maila (czekam do wtorku).

5 maja– Bardzo proszę oglądnąć ekranizację powieści „Syzyfowe prace”. Na kolejnych lekcjach pojawią się zadania związane z tym tematem.

6 maja– zapraszam na spotkanie o godzinie 8.00 w aplikacji Teams. Rozmawiamy o lekturze „Syzyfowe prace? Mam nadzieję, że oglądnęliście film.

7 maja– Przeczytaj fragment powieści „Syzyfowe prace” dotyczący lekcji języka polskiego, następnie zredaguj w zeszycie notatkę według wzoru. https://pl.wikisource.org/wiki/Syzyfowe_prace/XV https://splosie.pl/wp-content/uploads/2020/05/Przełomowa-lekcja.png

8 maja- Opowiadanie na podstawie powieści „Syzyfowe prace”.

11 maja- Czy perfekcyjnie opanowaliśmy pisanie rozprawki? Omówienie zadań domowych. Zapraszam na spotkanie online o godz. 8.00 https://www.youtube.com/watch?v=8BMacJ3RM8c

12 maja- Praca z testem egzaminacyjnym. Proszę ze zrozumieniem przeczytać pierwszy tekst i rozwiązać zadania 1-7. Należy przypomnieć sobie wiadomości z zakresu zdania pojedynczego i złożonego oraz funkcję formantów słowotwórczych. Arkusz testowy znajduje się w aplikacji Teams/ zespół kl. 8/ pliki/ materiały z zajęć/ test 2. W razie problemów ze znalezieniem testu proszę kontaktować się ze mną przez messengera.

13 maja- Praca z testem egzaminacyjnym. Na zajęciach online o godz. 8.00 sprawdzimy odpowiedzi do zadań z poprzedniej lekcji oraz zajmiemy się zadaniami 8-16. Aby bezproblemowo odpowiedzieć na te pytania należy przypomnieć sobie utwór Adama Mickiewicza pt. „Świtezianka”.

14 maja- Praca z testem egzaminacyjnym. Proszę opracować pozostałe pytania. Odpowiedzi zapiszcie w zeszycie. Przypomnijcie sobie definicję fraszki (zapiszcie ją w zeszycie) oraz utwory tego typu autorstwa Jana Kochanowskiego.

15 maja- Pamiętnik bohatera literackiego. Zapraszam na lekcję online o godz. 8.00

18 maja-Jaką funkcję pełnią wyrazy w zdaniu? Zapraszam na lekcję online o godz. 8.00

19 maja – Antoine de Saint – Exupery „Mały Książę”– praca z arkuszem egzaminacyjnym nr 3. Proszę o samodzielne wykonanie zadań nr 11- 19 z arkusza nr 3, który znajduje się w aplikacji Teams/ pliki/ materiały z lekcji/ Test nr 3. Pierwszą część testu rozwiążemy na lekcji języka polskiego w środę o godz. 8.00

20 maja – Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych. Test nr 3. Zapraszam na lekcję online o godz. 8.00

21 maja- Jak napisać profesjonalny artykuł? Bardzo proszę o samodzielne przeanalizowanie lekcji dotyczącej pisania artykułu. Na następnych zajęciach online omówimy cechy artykułu i podam temat pracy do napisania. https://epodreczniki.pl/a/artykul-napisany-jest-stylem/D3xwlaHq3

22 maja – Czy łatwo być sobą? – artykuł. Zapraszam na lekcję języka polskiego na Teamsie o godz. 8.00

26 maja- Na poprzednich zajęciach rozważaliśmy problem, czy łatwo być sobą we współczesnym świecie. Dzisiaj kontynuujemy tę tematykę, w trochę innej formie i z punktu widzenia innej postaci. Napiszcie opowiadanie o jeszcze jednej podróży Małego Księcia, podczas której zetknął się on z problemami, z którymi od kilku miesięcy zmaga się cały świat (mam na myśli reżim sanitarny, izolację i wirusa). Zadbaj, aby w czasie podróży ujawnił się prawdziwy charakter bohatera. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów. Prześlij ją na pocztę do środy, do godz. 18.00. Do zobaczenia w czwartek na konsultacjach w szkole.

2 czerwca- Przypomnij sobie różne style języka, (informacje znajdziesz w poniższym linku) następnie wykonaj zadania 4, 5, 6, 7. Odpowiedzi zapisz w zeszycie przedmiotowym. Bardzo proszę o przyniesienie wszystkich zeszytów na konsultację w czwartek. https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/140734

9 czerwca- Zapraszam na lekcję online o godz. 12.00 https://app.wsipnet.pl/podreczniki/strona/140741

10 czerwca- Proszę samodzielnie przeanalizować rozdział w podręczniku: „Wiem i umiem” s. 290- 327

MATEMATYKA

Kontakt meilowy: [email protected]

22.06.2020 r. Temat: Omówienie egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Jeżeli jeszcze nie sprawdziłeś jak napisałeś egzamin to może zerknij na tę stronę: https://szaloneliczby.pl/egzamin-osmoklasisty-matematyka-2020-odpowiedzi/

22.06.2020 r. Temat: Gry i zabawy matematyczne. Zachęcam wszystkich to sprawdzenia swoich sił rozwiązując zagadki interaktywne: https://epodreczniki.pl/a/zabawy-i-gry-komputerowe/D30X0P9RA

23.06.2020 r. Temat: Zagadki matematyczne, logiczne. Zachęcam wszystkich to sprawdzenia swoich sił rozwiązując zagadki logiczne: https://szaloneliczby.pl/zagadki-logiczne/

24.06.2020r. Temat: Łamigłówki logiczne i matematyczne. https://szaloneliczby.pl/lamiglowki/ https://www.gry-matematyczne.pl/gry.html

Proszę dbaj o siebie i przestrzegaj ograniczeń! Życzę powodzenia, pozdrawiam.

JĘZYK NIEMIECKI

[email protected]

Lekcja w dniu 15.04.20r. Temat: Mein Zuhause- Wiederholung. Utrwalamy słownictwo z rozdziału (Aktivwörterbuch strona 58/podręcznik). Następnie wykonajcie na ocenę test strona 56/ ćwiczenia. Jego zdjęcie prześlijcie na adres: [email protected] Nie wszyscy przesłali mi opis pokoju- proszę to uzupełnić. Pozdrawiam.

Lekcja w dniu 17.04.20r. Temat: Das kann ich. Powtórzcie użycie przyimków w celownikiem (podręcznik, strona 57). Następnie wykonajcie w zeszycie ćwiczeń zadania 1,2,3/ strona 58.

Lekcja w dniu 22.04.20r. Temat: Wohin soll ich das tun?

Lekcja w dniu 24.04.20r. Temat: Ich hänge das Poster an die Wand.

Lekcja w dniu 29.04.20r. Temat: Wohin? Wo? Übungen.

Lekcja w dniu 6.05.20r. Temat: Gebäude und Orte.

Lekcja w dniu 8.05.20r. Temat: Wo befindet sich die Apotheke?

Lekcja w dniu 13.05.20r. Temat: Wie komme ich zum Bahnhof?

Lekcja w dniu 15.05.20r. Temat: Stadtplan

Lekcja w dniu 20.05.20r.

Lekcja 22.05.20r.

Lekcja w dniu 27.05.20 r.

Lekcja w dniu 29. 05. 20r.

Lekcja 3.06.20r. Temat: Das kann ich (lekcja online).

Lekcja w dniu 5. 06.20r.

Lekcja w dniu 10.06.20r. (online)

Lekcja w dniu 19.06.20r.

Lekcja w dniu 24.06.20r.

Wszystkim Wam życzę udanych wakacji!

JĘZYK ANGIELSKI

Kontakt do nauczyciela: [email protected]

12.05.2020

W celu usystematyzowania całego słownictwa egzaminacyjnego proszę dzisiaj pracować ze słowniczkiem w repetytorium(każdy słowniczek z tematów egzaminacyjnych przeczytać przynajmniej raz, można w aplikacji Quizlet wpisać ‚repetytorium pearson’ i dowolny unit). Na czwartek przygotujcie poniedziałkowe karty pracy z odpowiedziami.

14. 05.2020

Lekcja na Teams o godz.10. Z poniższego arkusza na lekcji wykonamy słuchanie. Proszę na poniedziałek wykonać resztę w zeszycie (bez wypracowania), omówimy odpowiedzi.

Zadania dodatkowe do wykonania po lekcji https://www.liveworksheets.com/jv386545mv

https://www.liveworksheets.com/vk138916ya

Zadanie na dodatkową ocenę https://www.liveworksheets.com/fh284721nu

18.05.2020

Lekcja na Teams o godz.12. Omówienie zadań egzaminacyjnych z arkusza. Proszę aby wszyscy potrafili wytłumaczyć zadania.

19.05.2020

Powtórzenie wszystkich tematów leksykalnych na egzamin. Na Teams w zakładce pliki umieściłam wszystkie karty pracy. Proszę przeanalizować. W czwartek będą pytania z tych kart.

21.05.2020

Test znajomości słownictwa. Lekcja na Teams o godz.10.

25.05.2020

Formy czasów gramatycznych. Konsultacje w szkole. Informacja na mailu.

26.05.2020

Test egzamincyjny, cz1. Informacja na mailu.

28.05.2020

Test egzaminacyjny, cz2. Informacja na mailu.

1.06.2020

Typy wypowiedzi pisemnych.

2.06.2020

Zadania otwarte, zadania różne.

19.06.2020

Już po egzaminie. W poniedziałek, 22.06 na Teams omówimy sobie arkusz(godz.10.00). A dziś proponuję trochę literatury w języku angielskim. https://drive.google.com/file/d/1evAC0WhDWICkCWbmOXshCzO1q0q0HsAo/view?usp=sharing

22.06.2020

Omówienie arkusza egz. Lekcja na Teams o godz.10.00.

23.06.2020

Na zakończenie roku trochę z kultury: Monty Python https://www.youtube.com/watch?v=LfduUFF_i1A , Dr Who https://www.youtube.com/watch?v=DLjJwW1lFxI , The Rolling Stones https://www.youtube.com/watch?v=O4irXQhgMqg&list=PL7sBCGkQNm0B81UAIP2rudJTW_N3du_T8 , The Simpsons https://www.youtube.com/watch?v=a1nmZq1KEHk

CHEMIA

Kontakt dla uczniów i rodziców: [email protected]

25.06.2020

Witam. Temat dzisiejszej lekcji: Chemia na co dzień. Skorzystajcie z e-lekcji  https://epodreczniki.pl/a/chemia-na-co-dzien/D1AIr1e43

Życzę Wam udanych i bezpiecznych wakacji.

23.06.2020

Zapraszam Was na lekcję na Teams o godzinie 12.00. Temat lekcji: Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym .

09.06.2020

Witam. Temat dzisiejszej lekcji to: Czynniki wywołujące niszczenie białek. Przeanalizujcie rozdział 1 lekcji https://epodreczniki.pl/a/bialka—wlasciwosci/DjlaK6xSr . Na podstawie lekcji zapiszcie w zeszytach przedmiotowych wyjaśnienie pojęć denaturacja i koagulacja oraz jakie czynniki je wywołują.  Proponuję Wam też obejrzenie krótkiego filmu  http://scholaris.pl/zasob/62264   przedstawiającego efekty działania różnych czynników na białko.

04.06.2020

Witam uczniów klasy 8 .Temat dzisiejszej lekcji to.: Właściwości białek – reakcje charakterystyczne. Przeanalizujcie rozdział 2 – wykrywanie białek z lekcji https://epodreczniki.pl/a/bialka—wlasciwosci/DjlaK6xSr . Samodzielnie narysujcie schemat doświadczeń przedstawionych w dwóch filmach w tym rozdziale, zapiszcie obserwacje i wnioski. We wnioskach koniecznie zapiszcie jak nazywają się te reakcje. Jako podsumowanie lekcji przerysujcie i uzupełnijcie schemat, znajdujący się w pliku.

02.06.2020

Zapraszam Was na lekcję na Teams o godzinie 12.00. Temat lekcji: Budowa i występowanie białek.

28.05.2020

Witajcie. Temat dzisiejszej lekcji to: Tłuszcze. Skorzystajcie z lekcji https://epodreczniki.pl/a/tluszcze—budowa-i-wlasciwosci/DdzjRlQiA . W zeszycie zapiszcie podsumowanie e-lekcji i udzielcie pisemnej odpowiedzi na pytanie: Jak odróżnić tłuszcz roślinny od oleju napędowego? (rozdział 4). Proszę o wykonanie zadań interaktywnych znajdujących się pod lekcją i sprawdzenie ich poprawności.

26.05.2020

Witam klasę 8. Tematem dzisiejszej lekcji będzie : Skrobia i celuloza. Przeanalizujcie lekcję https://epodreczniki.pl/a/cukry—skrobia-i-celuloza/Dnjv6UFEt . Wykonajcie ćwiczenia interaktywne znajdujące się pod lekcją i sprawdźcie ich poprawność.

21.05.2020

Zapraszam Was na lekcję na Teams o godzinie 8. 15. Temat lekcji: Dwucukry – sacharoza. Pozdrawiam

19.05.2020

Witajcie . Temat dzisiejszej lekcji to : Glukoza – cukier prosty. Zapoznajcie się z lekcją na eprodręczniki.pl https://epodreczniki.pl/a/cukry—glukoza-i-fruktoza/DIEPptxTJ  i  na jej podstawie uzupełnijcie notatkę. Rozwiążcie ćwiczenia znajdujące się na końcu lekcji. Obejrzyjcie film przedstawiający własności redukujące glukozy   https://www.youtube.com/watch?v=OQKWm4nZgD0  (trwa 2 min.).

W czwartek o godz. 8.15 zapraszam na lekcję na Teams.

14.05.2020

Witam uczniów klasy 8. Zaczynamy nowy dział, w którym zapoznamy się z substancjami o znaczeniu biologicznym. Skorzystajcie z lekcji https://epodreczniki.pl/a/zwiazki-chemiczne-budujace-organizm/D13d21g0b – wysłuchajcie audiobooka(rozdział 2), w zeszycie przedmiotowym zapiszcie jakie związki budują organizm człowieka i jaka jest ich funkcja w organizmie (podsumowanie e-lekcji). Wykonajcie ćwiczenia znajdujące się pod podsumowaniem e- lekcji. Powodzenia.

12.05.2020

Witajcie. Zapraszam Was do rozwiązania testu z pochodnych węglowodorów. Zalogujcie się na Teams i w godzinach od 11.00- 11.30 i rozwiążcie zadania. Powodzenia.

07.05.2020

Zapraszam uczniów klasy 8 na lekcję powtórzeniową na Teams w czwartek o godzinie 8. 15. Pozdrawiam

05.05.2020

Witam klasę 8. Skończyliśmy dział pochodne węglowodorów . Powtórzcie sobie wiadomości na temat alkoholi, kwasów karboksylowych, estrów i amin korzystając  z https://epodreczniki.pl/a/pochodne-weglowodorow—podsumowanie/DNr0rW9Zo oraz z notatek w zeszycie.

Na następną lekcję zapraszam na Teams. Dokładną datę i godzinę podam Wam jutro.

30.04.2020

Witam. Dzisiaj poznamy ostatnia grupę pochodnych węglowodorów  – aminy. Przeanalizujcie 2 rozdziały lekcji  https://epodreczniki.pl/a/aminy-i-aminokwasy/DEvxqjNri . (do aminokwasów). Przypomnicie sobie właściwości  amoniaku i dowiecie się jaka jest budowa i właściwości metyloaminy. W zeszytach zapiszcie temat: Aminy – metyloamina. Notatkę tym razem sporządźcie sami według punktów :

 1. Wzór ogólny amin i wzór metyloaminy.
 2. Właściwości metyloaminy.
 3. Gdzie w przyrodzie występują aminy?

Tworząc notatkę skorzystajcie z epodręcznika , z podręcznika str. 159 – 162, możecie też obejrzeć ostatnią część filmu https://www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY&t=1628s  (od 63 min.)

28.04.2020

 Witam. Temat dzisiejszej lekcji to : Reakcje kwasów karboksylowych.

Obejrzyjcie dokładnie film  https://www.youtube.com/watch?v=PkhYCeGnRPs  . Pod tematem wypiszcie wzory i nazwy 5 kwasów karboksylowych , które powinniście zapamiętać.  Następnie w zeszycie zapiszcie reakcje , dokładne polecenia znajdziecie w pliku zadanie.  Proszę o przesłanie zadania i wzorów kwasów na pocztę.  Przypominam o wpisywaniu imienia , nazwiska i klasy w temacie. Proszę też o pisanie  zadań ciemnym długopisem. Uwaga: Aby zrobić notatkę i rozwiązać zadanie trzeba obejrzeć film.

23.04.2020

Witam klasę 8. Dzisiaj poznamy następną grupę pochodnych węglowodorów – estry. Przeanalizujcie uważnie lekcję na platformie epodręczniki   https://epodreczniki.pl/a/estry—budowa-i-wlasciwosci/D1KYqhxnO , obejrzyjcie filmy i wykonajcie ćwiczenia. Polecam Wam tez obejrzenie dalszej części filmu  https://www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY&t=1628s  (52 min-63 min.) W zeszycie zapiszcie  notatkę i wykonajcie zawarte w niej polecenia.

21.04.2020

Witam. Temat dzisiejszej lekcji to: Wyższe kwasy tłuszczowe. Obejrzyjcie fragment filmu (od 46min. do 52min.) https://www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY&t=1628s  . W zeszycie wklejcie lub przepiszcie notatkę i wykonajcie zadania. Zdjęcia zadań prześlijcie na maila do końca tygodnia. Bardzo proszę, aby wszyscy uczniowie klasy 8 pracowali systematycznie i odsyłali zadania.! Pozdrawiam .

16.04.2020

Witam klasę ósmą. Temat dzisiejszej lekcji to: Kwasy karboksylowe.  Uważnie obejrzyjcie fragment filmu  https://www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY&t=1628s  ( zacznijcie od 27 min. do 46 min.)  Możecie też przeanalizować lekcję https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe—budowa/DH3YxmeJx  i rozwiązać ćwiczenia interaktywne. W rozwiązaniu zadania 3 pomoże Wam film  https://www.youtube.com/watch?v=4sDphWzRNK8  . Pozdrawiam.

GEOGRAFIA

15.04.2020r. Temat: Ludność Ameryki . Zapiszcie temat, przeczytajcie tekst s.122-125 i odpowiedzcie na pyt.1 i 2 s.125.

22.04.2020r. Temat: Urbanizacja w Ameryce. Przeczytaj tekst z podręcznika s.126-131 .Zapisz temat i wyjaśnij pojęcia: urbanizacja, megalopolis, aglomeracja, slamsy . Przeanalizuj też stronę https://epodreczniki.pl/a/ameryka-polnocna-i-ameryka-poludniowa—zroznicowanie-ludnosci/DdifsCgpe

29.04.2020r. Temat: Kanada – środowisko przyrodnicze a rozwój rolnictwa. Proszę przeczytać tekst s.132-137 , zapisać temat i odpowiedzieć na pyt. 1.Czym charakteryzuje się klimat Kanady? 2.Gdzie najlepiej rozwija się rolnictwo w Kanadzie? 3.Jakie surowce pozyskuje się w tym kraju?

6.05.2020r. Temat: Stany Zjednoczone Ameryki. Przeanalizujcie stronę i wybierzcie 2 zadania do zeszytu .https://epodreczniki.pl/a/stany-zjednoczone-ameryki-usa—swiatowa-potega-gospodarcza/DnH3TmLon

13.05.2020r. Temat: Utrwalenie wiadomości. Odpowiedz pisemnie na pytania:

1.Co to są zielone płuca Ziemi? 2.Jakie rzeki tworzą największy system rzeczny w Ameryce Północnej i jakie występują na tym kontynencie ekstremalne zjawiska meteorologiczne? 3.Wymień rdzennych mieszkańców Ameryki 4.Które państwo Ameryki najlepiej rozwija się gospodarczo i dlaczego? Zadanie wyślij dzisiaj .

20.05.2020r. Temat: Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii. Przeanalizujcie temat s.154- 161 . Odpowiedzcie na pyt. 1 i 2 s.161. Obejrzyjcie również film: https://www.google.com/search?ei=eT7EXpJD1fbGA8-elJgJ&q=australia+i+oceania+film+edukacyjny&oq=australia+i+oceania+fil&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgIIADoECAAQRzoECAAQQzoGCAAQFhAeUJ8zWIp7YIShAWgAcAF4AIAB8QaIAfZckgELMi0yLjEuNy41LjaYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab

27.05.2020r. Temat : Ludność i gospodarka Australii. Proszę przeczytać tekst s. 162- 165, zapisać temat i odpowiedzieć pisemnie na pyt. 1 i 2 s.165. Proszę się uczyć bo następnym razem spotkamy się na konsultacjach albo na teamsie i napiszecie test z ostatniego działu .Obowiązuje też znajomość mapy.

3.06.2020r Temat: Australia i Oceania – test. Zapraszam na teamsa godz. 9.00

10.06.2020r. Temat: Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki .Proszę o przeanalizowanie tekstu s.170- 179 i obejrzenie filmu https://www.youtube.com/watch?v=0Fka9ogv2lA Dzisiaj nie zadaje, uczcie się do egzaminu . POWODZENIA. Na teamsie spotykam się tylko z Amelką

24.06.2020r. Temat: Prace badawcze w Arktyce i Antarktyce. Przeczytajcie ostatni tekst i podsumowanie i wykonajcie test s.186. To nasza ostatnia lekcja, życzę Wam udanego startu w nowej szkole , realizacji swoich pasji i pragnień i udanego odpoczynku podczas wakacji.

BIOLOGIA [email protected]

3.04.2020r. Temat: Czym jest ekosystem. Proszę o przeanalizowanie tekstu s. 116-120 i pisemną odpowiedz na pyt. 1 i 2 s.120

17.04.2020r. Temat: Zależności pokarmowe. Proszę przeczytać tekst s.121 -124 Nauczyć się ,, To najważniejsze” i pisemnie wykonać ćwicz. 1 i 2 s.124. Wiele informacji znajdziesz również na stronie: https://epodreczniki.pl/a/zaleznosci-pokarmowe-w-ekosystemie/DEvAGg30I

24.04.2020r. Temat: Materia i energia w ekosystemie. Przeczytajcie tekst na s.125-128, zapiszcie temat i odpowiedzcie pisemnie na pyt.1 i 2 s.128. odpowiedzi wyślijcie.

8.05.2020r. Temat: Podsumowanie wiadomości. Przeczytajcie podsumowanie i wykonajcie do zeszytu test s.132- 134. Za tydzień proszę się przygotować z podsumowania. Napiszecie krótki sprawdzian na czas.

15.05.2020r. Temat: Ekologia – test. Odpowiedz pisemnie na pytania: 1.Czym różni się biotop od biocenozy? 2.Co to są oddziaływania nieantagonistyczne podaj przykłady? 3.Wyjaśnij pojęcia: ekologia, populacja, destruenci. 4.Wymień oddziaływania antagonistyczne. Zadanie proszę wysłać dzisiaj po terminie będzie obniżona ocena.

22.05.2020r. Temat: Różnorodność biologiczna. Proszę przeczytać tekst s.137 – 142, zapisać temat i wykonać pisemnie ćw.1 i 2 s.142 https://www.youtube.com/watch?v=D9M-RcKJ7Hg

29.05.2020r. Temat: Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną. Proszę przeczytać tekst s.143 – 151 i odpowiedzieć na pyt.1 i 2 s.151.

5.06.2020r. Temat: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody. https://www.youtube.com/watch?v=HQI7VGyyHfg Po obejrzeniu filmiku odpowiedzcie na pyt. 1 i 2 s.156.

19.06.2020r. Temat: Sposoby ochrony przyrody. https://www.youtube.com/watch?v=IA_Okqf01tM Przeczytajcie również temat z podręcznika oraz przypomnijcie sobie parki i ich symbole.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

9.06.2020r. Temat: Metody rozpoznawania płodności. Zajęcia dla dziewczyn. https://www.youtube.com/watch?v=XdkOIC8YrGk

RELIGIA

24.06.2020

Temat: Podsumowanie nauczania religii w kl. 8

INFORMATYKA

16.04.Tematem dzisiejszej lekcji będzie:  Zapisywanie dokumentu tekstowego w różnych formatach.

Wejdź na e-podreczniki:https://epodreczniki.pl/a/zapisywanie-dokumentu-tekstowego-w-roznych-formatach/DvhRcU4z4 i zapoznaj się z tematem dzisiejszej lekcji.

 Wykonaj ćwiczenie 1.  Zrób zdjęcie ekranowi komputera tak , aby całe wykonane ćwiczenie 1  było widoczne i prześlij mi je poprzez Messengera. Czekam dziś.

23.04. Temat: Wykonywanie kolażu w programie :AutoCollage

 Przeczytajcie krótka notatkę :https://epodreczniki.pl/a/wykonywanie-kolazu/D1CILIMTp

Spróbujcie wykonać kolaż według instrukcji.

Zadanie dla chętnych: Wykonany kolaż prześlij na mojego mejla. Proponuję tydzień czasu. [email protected]

30.04 Tematem dzisiejszej lekcji są przydatne aplikacje na moim telefonie.

Ponieważ nie macie podręczników do informatyki zapoznajcie się z filmikiem na temat przydatnej aplikacji na telefon – Tiny Scanner. Będzie ona  Wam pomocna do wysyłania zadań zamiast zdjęć. Ten skaner zapisuje pliki w pdf czy są bardziej czytelne. Jeśli ktoś mi prześle taki zeskanowany plik na pocztę to dostanie ocenę. https://www.youtube.com/watch?v=nMOO8F9FRkk

7.05. Temat dzisiejszej lekcji: Ucz się i rozwijaj zainteresowania w sieci.

Na platformie https://www.zooniverse.org/ zgromadzono naukowe projekty badawcze, w które może być zaangażowany każdy chętny internauta. Odwiedź platformę i obejrzyj te projekty, które Cię zainteresują

14.05. Temat: Rozszerzona rzeczywistość.

Rzeczywistość rozszerzona (ang. augmented reality), rzeczywistość poszerzona– system łączący świat rzeczywisty z generowanym komputerowo. Zazwyczaj wykorzystuje się obraz z kamery, na który nałożona jest, generowana w czasie rzeczywistym, . Istnieją także zastosowania wspomagające jedynie dźwięk (jak aplikacja RjDj na iPhone).

Na przykład użytkownik AR może za pomocą półprzezroczystych okularów obserwować życie toczące się na ulicach miasta jak również elementy wytworzone przez komputer nałożone na rzeczywisty świat.

https://www.youtube.com/watch?v=TChih8P5qhE https://www.youtube.com/watch?v=pj5rc-pEQ6U

21.05 i 28.05 Temat: Obraz do video.

Na dzisiejszej lekcji poznacie jeden z programów – łatwy konwerter zdjęć do video online. https://imagetovideo.com/

Najpierw obejrzyjcie filmik https://www.youtube.com/watch?v=eBgoyBJdvcg

Do wykonania prezentacji będzie wam potrzebne kilkanaście zdjęć od 15 do 30 max. Nie musza to być wasze prywatne zdjęcia.

1.Proponuję abyście najpierw założyli sobie folder ze zdjęciami/mogą to być np. zwierzęta, krajobrazy, ptaki, które pozyskacie z internetu. /

2. Ponieważ będzie to pokaz z muzyką musicie przygotować sobie także plik mp3 .

4. Obejrzyjcie dokładnie filmik .

5 Wasza prezentacja ma też zawierać nazwisko autora czyli Was.

6.Jest to praca na 2 godz. lekcyjne .

7. Każdy przesyła mi taka prezentację do następnego czwartku czyli

28 maja i jest to ostatnia praca z informatyki na ocenę. [email protected]

EDB

07.05.2020 r.
Temat: Ewakuacja z terenu zagrożonego

 1. Podręcznik strona 156 -159
  Przeczytaj uważnie tekst na stronie epodreczniki.pl
  https://epodreczniki.pl/a/ewakuacja-ludnosci/Dkkd9nnBI
  Zapoznaj się: rodzaje ewakuacji, planowanie o ewakuacji i powiadamianie o niej, zasady ewakuacji.
 2. Sprawdź swoją wiedzę – ewakuacja ze szkoły
 3. Zadanie domowe: polecenie 5. Obejrzyj film i napisz do zeszytu instrukcję ewakuacji ze stadionu. Zwróć uwagę na zachowanie służb porządkowych.

14.05.2020 r.
Temat: Zagrożenia terrorystyczne 

 1. Podręcznik strona 160 – 165
 2. Na stronie https://epodreczniki.pl/a/terroryzm/DeMnXxleH przeczytaj, odsłuchaj informacje na temat zagrożeń terrorystycznych.
 3. Do zeszytu napisz: definicję terroryzmu, rodzaje terroryzmu oraz postępowanie w razie zagrożenia terrorystycznego.
 4. Sprawdź swoją wiedzę – ćwiczenie 1 – 4.

21.05.2020 r. Temat: Bezpieczne państwo

1. Podręcznik strona 104

2.     Na stronie https://epodreczniki.pl/a/system-bezpieczenstwa-narodowego—ogolna-charakterystyka/D10Rh2ZnC
przeczytaj: 
– Pojęcie systemu bezpieczeństwa narodowego
– Model systemu bezpieczeństwa narodowego
– Najważniejsze dokumenty poruszające problematykę bezpieczeństwa RP

2. Notatka do zeszytu:
– Położenie geopolityczne Polski ma wpływ na System Bezpieczeństwa Narodowego
– Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej to dokument, który określa kierunki zapobiegania zagrożeniom
– Organizacje pro-obronne (LOK, Związek Strzelecki „Strzelec”, PCK) działają na rzecz umacniania bezpieczeństwa państwa.

3. Na stronie
https://epodreczniki.pl/a/system-bezpieczenstwa-narodowego—ogolna-charakterystyka/D10Rh2ZnC

Wykonaj zadania. Ćwiczenia 1 do 3. Sprawdź swoją wiedze.

28.05.2020 r. Temat: Polska a bezpieczeństwo międzynarodowe 

 1. Podręcznik strona 114 – 122
  Dodatkowo stronie https://epodreczniki.pl/a/organizacja-narodow-zjednoczonych-pokoj—bezpieczenstwo—wspolpraca/DZQdyJUU7 przeczytaj, odsłuchaj informacje na temat Organizacja Narodów Zjednoczonych. Pokój – bezpieczeństwo – współpraca
 2. Do zeszytu napisz odpowiedzi do zadań z podręcznika strona 122 polecenie 1 oraz 3.

Zadanie do wykonania na ocenę:
Napisz jedno realne zagrożenie bezpieczeństwa narodowego RP. (Działanie, zapobieganie, ostrzeganie itp. Przykłady: brak dostępu do gazu, wirus komputerowy – blokuje systemy komputerowe, brak wody pitnej)

Termin 03.06.2020
Nazwa pliku imię nazwisko klasa numer
Tytuł wiadomości zagrożenia
Adres [email protected] 

04.06.2020 r. Temat: Utrwalenie wiadomości – apteczka pierwszej pomocy.

Zadanie domowe

 1. Sprawdź domową apteczkę pierwszej pomocy:
  – czy są wszystkie potrzebne opatrunki
  – data ważności
  – numery alarmowe
 2. Wyszukaj w Internecie prawidłowe wyposażenie apteczki i sprawdź z domową apteczką
 3. Porozmawiaj z rodzicami ta temat apteczki domowej
 4. Numery alarmowe oraz sposób wezwania pomocy uzupełnij we własnym zakresie.  

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Kochane dzieciątka z ósmej klasy.

Dziękuję WAM za wspólną pracę, za chwile wzruszeń i radości ale i za te smutne ( których na szczęście było mało ). Dużo się od Was nauczyłem i mam nadzieją, że Wy ode mnie też. Życzę Wam pogody ducha i spełnienia marzeń. Jak mawiał Św. Augustyn – „Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą ” Walczcie więc, ale walczcie fair ! L pamiętajcie, że w życiu chodzi tylko o jedno. O to by ciągle zwalczać w sobie tę małą świnię która jest w każdym z nas. Niektórym to się udaje.

24.06.2020 r

Temat : Crossfit

Witajcie. Na koniec crossfit. Powodzenia.

https://www.youtube.com/watch?v=oKLMHA9ylYo

23..06.2020 r – chłopcy

Temat : Marszobieg

Witam. Dzisiaj marszobieg. Dostosujcie proszę długość biegu i marszu do własnych umiejętności, chęci i możliwości. Mam nadzieję, że podczas wakacji spotkamy się gdzieś na trasie biegnąc, maszerując lub jadąc na rowerze, a może rolkach. Wszelkie formy ruchu mile widziane. Powodzenia.

22..06.2020 r – dziewczęta

Temat : Marszobieg

Witam. Dzisiaj marszobieg. Dostosujcie proszę długość biegu i marszu do własnych umiejętności, chęci i możliwości. Mam nadzieję, że podczas wakacji spotkamy się gdzieś na trasie biegnąc, maszerując lub jadąc na rowerze, a może rolkach. Wszelkie formy ruchu mile widziane. Powodzenia.

15.06.2020 r – dziewczęta

Temat : Lekkoatletyka.

Dzisiaj Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkiej atletyce. Obejrzyjcie i pokibicujcie Polakom. Zróbcie sobie przerwę i doładujcie akumulatory przed egzaminami oglądając sukcesy ” Naszych”. Powodzenia na egzaminie!!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=x_N-jtiTwVM

10.06.2020 r – chłopcy ( 2 )

Temat : Crossfit

Przed dłuższą przerwą solidny trening Zapraszam.

https://www.youtube.com/watch?v=_tdXw5NQw80

09.06.2020 r – chłopcy ( 1 )

Temat : Lekkoatletyka

Obejrzyjcie proszę medalowe występy Polaków na Mistrzostwach Świata.

https://www.youtube.com/watch?v=kGV3pkegLpU

08.06.2020 r –  Dziewczęta  ( 2 )

Temat : Marszobieg w terenie.

Dzisiaj marszobieg. 3 minuty biegu, 1 minuta marszu. Całość 32 minut. Pozdrawiam.

04.06.2020 r – dziewczęta ( 2 )

Temat : Ćwiczenia relaksujące

Ćwiczenia relaksujące to balsam dla ciała,ale i też dla ducha. Końcówka roku szkolnego z reguły bywa ciężka i stresująca, a więc ………………..

https://www.youtube.com/watch?v=jNq9lwGR2vA

04.06.2020 r -/ chłopcy ( 1 )

Temat : Crossfit

Dzisiaj trochę mocniej, ale tylko trochę…. Dacie sobie rady!!!! Powodzenia

https://www.youtube.com/watch?v=MTNYTFuE2XE

03.06.2020 r – chłopcy ( 2 )

Temat : Ćwiczenia relaksujące

Ćwiczenia relaksujące to balsam dla ciała,ale i też dla ducha. Końcówka roku szkolnego z reguły bywa ciężka i stresująca, a więc ………………..

https://www.youtube.com/watch?v=jNq9lwGR2vA

02.06.2020 r – chłopcy ( 1 )

Temat : Marszobieg w terenie

Dzisiaj marszobieg. 3 minuty biegu, 1 minuta marszu. Całość 30 minut. Pozdrawiam.

01.06.2020 r – dziewczęta ( 2 )

Temat:Lekkoatletyka – biegi średnie

Witajcie DZIECIAKI. Mam wielką przyjemność złożyć WAM życzenia z okazji DNIA DZIECKA. Życzę spełnienia marzeń, dużo radości i uśmiechu każdego dnia oraz wielu życzliwych ludzi na Waszej drodze. Dzisiaj zobaczcie trzy biegi na średnich dystansach. Bawcie się dobrze.

https://www.youtube.com/watch?v=-VOlXYW1Tes

https://www.youtube.com/watch?v=ju-E0imbxyY

https://www.youtube.com/watch?v=Gu3wTiQKn2M

28.05.2020 r

Temat: Wycieczka.

Czy będzie udana czy nie zależy tylko od waszego nastawienia. Jak mawia klasyk ” Nie ma złej pogody na wycieczkę, są tylko żle ubrani uczestnicy wycieczki „. A tak zupełnie serio, spróbujcie „coś ” ciekawego wymyślić ( mimo niekorzystnych prognoz ) Nie poddawajcie się!!!! Powodzenia!!!!!

27.05.2020 r

Temat: Tabata

Proponuję Tabatę podczas której wzmocnicie mm. brzucha i nóg. https://www.youtube.com/watch?v=raQh-D6V8iU

26.05.2020 r

Temat:Lekkaatletyka

Witajcie. Dzisiaj obejrzyjcie sobie biegi po rekord świata na 100 i 200 m. Fantastyczne biegi i fantastyczne wydarzenia, Zobaczcie i oceńcie sami

https://www.youtube.com/watch?v=V-5hUWHixDo

https://www.youtube.com/watch?v=vvYPCfZA6yI

25.05.2020 r

Temat: Marszobieg w terenie

Witam. Dzisiaj kontynuacja marszobiegu, 3 min biegu , 1 min. marszu. Całość 30 minut, Pozdrawiam

21.05.2020 r

Temat: Wycieczka

Podobnie jak w tamtym tygodniu zadanie na weekend jest takie: zaplanuj i zrealizuj wycieczkę ze swoimi bliskimi. Jaka ona będzie ( ta wycieczka oczywiście ) zależy tylko od Was. Pogody ducha i niezapomnianych wrażeń życzę!!!!!

20.05.2020 r

Temat:Tabata

Wczoraj teoria dzisiaj praktyka. Zapraszam na tabatę

https://www.youtube.com/watch?v=ZGPqu9XbQ9g

19.05.2020 r

Temat Lekkoatletyka

Dzisiaj odrobina teorii. Dwa biegi sztafet 4 x 400 m( kobiety na otwartym stadionie i mężczyźni na hali ) Obejrzyjcie filmy. Pokibicujcie i bądźcie dumni z Naszych biegaczy!!!! Miłego oglądania

https://www.youtube.com/watch?v=lmhz2ZFSrz8

https://www.youtube.com/watch?v=E7amPX0XHaU

18.05.2020 r

Temat: Marszobieg w terenie

Kontynuujemy rozpiskę marszobiegu z tamtego tygodnia. Powodzenia.

14.05.2020 r

Temat: Marszobieg w terenie

Powtarzamy marszobieg z poniedziałku. Jeżeli nie dacie rady dzisiaj (zła pogoda ) ćwiczenia przełóżcie na piątek. Powodzenia

GODZINA WYCHOWAWCZA

17.04.2020r. Proszę sprawdźcie skrzynki mailowe. Wysłałam Wam ofertę edukacyjną jednej ze szkół ponadpodstawowych. Uważajcie na siebie, przestrzegajcie wszystkich zasad bezpieczeństwa związanych ze stanem epidemii. Od wczoraj obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust w przestrzeni publicznej. W razie problemów, pytań kontaktujcie się ze mną poprzez pocztę elektroniczną ([email protected]). Pozdrawiam serdecznie.

www.gov.pl/Koronawirus/ZasadyBezpieczeństwa#Zostanwdomu

24.04.20r. Temat: Nasze wybory- co dalej ósmoklasisto?

Mamy taki czas, że zamiast realnie uczestniczyć w dniach otwartych w Waszych wymarzonych szkołach, musicie zorganizować sobie wirtualną podróż po ofertach edukacyjnych szkół ponadpodstawowych. Zachęcam Was do wyszukiwania w internecie filmików, które w czasie pandemii przybliżą Wam wybrane przez Was szkoły. Z tego co wiem, niektóre z nich oprowadzą Was wirtualnie po swoich klasach i ukażą się z perspektywy swoich uczniów- Waszych starszych kolegów. Pozdrawiam i życzę, abyście wykorzystali ten czas na planowanie najbliższej przyszłości. Powodzenia!

8.05.20r. Witam uczniów klasy VIII. Bardzo Was proszę o terminowe odsyłanie nauczycielom prac do oceny. Większa część klasy nie ma z tym problemu. Niestety, mimo interwencji uczących oraz mojego przypominania, kilka osób nie podporządkowuje się poleceniom. Proszę uzupełnijcie te braki!

15.05.20r. Szkoły ponadpodstawowe w naszej okolicy.

22.05.20r. Oferta szkół ponadpodstawowych. Którą wybrać? O sprawach wychowawczych porozmawiamy jutro o 11. Zapraszam.

29.05.2020r. Przesyłam Wam na pocztę ofertę edukacyjną Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorlicach. Wiem, że niektórzy z Was są zainteresowani tą szkołą. Od 1 czerwca ruszają konsultacje w szkole ze wszystkich przedmiotów. Będziemy od tego dnia pracować według starego planu lekcji. Będę Was informować na bieżąco o wszystkich zmianach.

5.06.20r. Wytyczne CKE, GIS, MZ i MEN do egzaminu ósmoklasisty. Lekcja online, zebranie z rodzicami (3.06.20r.).

19.06.2020r. Temat: Jak pożegnamy naszą szkołę? Bezpieczne wakacje.

Przypominam o prezentacji na zakończenie roku szkolnego. Proszę napisać do mnie, gdybyście mieli jeszcze ciekawe pomysły do wykorzystania. Zachęcam do zapoznania się z zasadami bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego w czasie pandemii.